12 jun. 2012

KANETO SHINDO 新藤 兼人
(1912-2012)
IN MEMORIAM


 CHILDREN OF HIROSHIMA.(1952)

ONIBABA. (1964)

KURONEKO. (1968)